Jobs

Werbetechniker/in

im Team MERCAN­DO

Ihre Auf­ga­ben:

 • Auto­be­schrif­tun­gen
 • Foli­en­ver­kle­bun­gen
 • Tex­til­druck
 • Schilderher­stel­lung
 • Gebäu­de­be­schrif­tun­gen
 • Mon­ta­gen

Anfor­de­run­gen des Jobs:

 • Idea­ler­wei­se abge­schlos­se­ne Leh­re
 • viel Erfah­rung als Beschrifter
 • Erfah­rung am PC, Plot­ter
  (Soft­wareinschu­lung mög­lich)

Bewer­bungs­for­mu­lar:

Bewer­bungs­un­ter­la­gen [pdf, jpg, png, max. 8Mb] (*)